GÜRBÜZ YÜKSEL | USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN MEDICINE AND HEALTH MANAGEMENT

GÜRBÜZ YÜKSEL | USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN MEDICINE AND HEALTH MANAGEMENT

Show Video

MedicReS AI 2024 iyi Yapay Zeka uygulamaları Kongresi katılımcılarını saygıyla selamlıyorum Öncelikle ismim Gürbüz Yüksel Sağlık Bakanlığı mensubuyum sağlık hukukçusu yum Bilişim hukukuyla ilgili çalışmalarım var ve sağlıkta yapay Zet konusunda akademik çalışmalarımız var Eee bugün sizlere Tıp ve sağlık yönetiminde Yapay Zeka teknolojilerinin kullanılması konusunda bir sunum yapacağım Bu konuda çok fazla bir konu çalışma olmadığını gördüğüm için özellikle sağlık yönetim hizmetlerinde yapay zekayla ilgili mevcut gelişmeleri sizlerle paylaşma çalışacağım Tabii tıptaki gelişmeler ile birlikte hastalıkların teşhis ve tedavi imkanlarının artmasına para ayrılarak Ortalama insan Ömrü uzamış ve yaşlı nüfus popülasyonu artmış ve artmaya da devam etmektedir yaşlanarak artan nüfusa sağlık hizmeti sunmak için hem yetişmiş insan kaynağına hem de kolaylaştırıcı testek hizmetlerine acilen ihtiyaç vardır Bu iş yükünü karşılayabilmek etkili verimlilik ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunabilmek için sağlık yönetiminde Yapay Zeka destekli uygulamalardan yararlanmak artık kaçınılmaz olmuştur Biz de bu çalışmada Yapay Zeka uygulamalarının Sağlık Hizmetleri yönetiminde kullanılmasının gerekliliği le avantaj ve dezavantajlarını sizlere aktarmaya çalışacağım kısaca bir iki tanımdan bahsetmek isterim sağlık hizmeti nedir Dünya Sağlık Örgütü sağlık hizmetini sağlık kuruluşlarında sağlık personelinden yararlanarak toplumun İhtiyaç ve isteklerine göre değişen amaçları gerçekleştirmek ve böylece kişilerin ve toplumun sağlık bakımını koruyucu tedavi edici ve rehabilite edici etkinliklerle sağlamak üzere örgütlenmiş bir sistemdir şeklinde sağlık hizmet tanımı yapmaktadır Sağlık Yönetimi sağlık sektöründe liderlik Organizasyon ve yönetim becerilerini kullanarak sağlık hizmetlerini etkin bir şekilde planlanması yönetilmesi ve sunulmasını amaçlayan bir disiplindir bu disiplin sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı maliyetleri azaltmayı kaynakları daha verimli kullanmayı ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı hedeflemektedir konumuz da zaten Sağlık Yönetimi ve yapay zekadır sağlık yönetim sistemleri diye bir kavram var Sağlık kuruluşların verimliliğini yükseltmek hasta memnuniyetini artırmak maliyetleri düşünmek ve sağlık hizmetlerini daha etkin bir şekilde sunmak için kullanılan hizmetler olarak tanımlıyoruz bir de sağlık Bilgi Yönetim sistemlerimiz var bizim sağlık hizmeti sunucuları tarafından klinik idari ya da yönetimsel amaçlarla kullanılan gerektiğinde diğer Bilgi Yönetim sistemleriyle veri alışverişi yapabilen yazılımları ifade eder sağlık bilg yönetim sistemleri Bu sistemler sayesinde hastaların tıbbi kayıtları randevu takipleri laboratuvar sonuçları reçeteler ve diğer tıbbi belgeler elektronik ortamda güncel olarak saklanabilmesi ile ilgili yönetim sistemlerine ilişkin çalışmaları mevcut şu anda uygulanmakta olan sistemler Bunlar hem tablo olarak gösterdim hem de sayacak olursak elektronik belge yönetim sistemi EBYS dediğimiz hastane Bilgi Yönetim Sistemi EBS merkezi heim randevu sistemi MS çok uygulanan çok kullanılan gündemde olan bir randevu sistemimiz hekimliği Bilgi Yönetim Sistemi var klinik karar destek sistemi sağlık yönetim sistemi doküman yönetimi sistemi teletip uygulamaları sağlık net e nabız olarak birkaç daha Sistem vardır Bunlar şu anda Sağlık Bakanlığı'nın sağlık hizmet sunumunda ve yönetim hizmetlerinde kullandığı Bilgi Yönetim sistemlerimizin aktif olarak kullanmaktadırlar Sağlık Hizmetleri yönetiminde Yapay Zeka teknolojilerinden yararlanmanın gerekleri Nereden çıktı bu çalışma diye söyle düşünebilirsiniz birincisi dünyada 65 yaş ve üstü nüfustaki artış Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2050 yılına kadar 60 yaş üstü Dünya nüfusunun oranı neredeyse ikiye katlanarak % 22'ye çıkacak yine giderek artan yaşı nüfusa yönelik uzun süreli tedavi ve Bakım gerektiren sağlık hizmeti süreçlerinin de bu aşamada iyi yönetilmesi gerekmektedir Tabii bu artan yaşlı nüfusa karşılık sağlık hizmeti sunacak yeterli kalifiye nitelikli personelin istihdamında büyük zorluklar yaşanmaktadır Sağlık Bakanlığı olarak bu sıkıntıyı yaşıyoruz yine sınırlı kaynaklarla sağlık hizmeti talebinin karşılanabilmesi için akılcı Yapay Zeka teknolojinin kullanılması artık bir zorunluluk gereklilik halini almıştır ikinci etken sağlığı tehdit eden hastalıklardaki artış yine Dünya Sağlık Örgütünün açıkladığı raporda kalp hastalıkları kanser diyabet gibi bulaşacak kronik hastalıkların dünyadaki ölümlerin % 70'den fazlasına sebep olduğu belirtilmektedir kronik hastalıkların uzun süreli tedavi süreçlerini gerektirmesi sebebiyle Hem maddi kaynaklar daha fazla harcanmak hem de daha fazla sayıda iş gücü kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır bu kaynağı ancak gelişen yapay zeka teknolojileriyle ikame edebileceğimizi düşünüyorum yine düşük kalite yaşam standardı bu gerekliliklerden birisi de insanların sağlığını tehdit eden bulaşıcı ya da bulaşıcı olmayan hastalıklara maruz kalmasının en önemli sebeplerinden birisi de düşük kalitede yaşam standartlarına sahip olmalarıdır maalesef özellikle tüm dünyada 3069 yaş arası ölümlerin nedeni tütün ve alkol ürünlerinin tüketimindeki ve kötü beslenmeden kaynaklandığı görülmektedir Ayrıca sağlıksız beslenme ve fiziksel hareketsizlik hava kirliliği de erken ölümlerin nedeni olmaktadır ki çevre sağlığı açısından bunlara dikkate değer Sonuç olarak artan sağlık hizmeti talebine karşılık verilmesi ülkelerin sağlık sistemlerini zorlamaktadır hem Mali açıdan hem insan kaynağı açısından hem teknolojik açıdan zorluklar yaşanmaktadır işte maliyetlerin artması ve rekabet bir başka faktör sağlık hizmet sunan devlet kurumu ya da Özel kurumlar belli bir hizmet kalitesinin üzerinde sağlık hizmeti sunmak zorundadırlar sınırlı sayıda istihdam ve kabiliyeti olan sağlık kurumları talebi karşılamakta yetersiz kalabilmekte aşı ilaç gibi tedavi ve korumaya yönelik çalışmalar oldukça maliyetli olup uzun yıllar gerektirmektedir sonuç alabilmek için böyle bir durumda artan hasta sayısına karşılık kısıtlı insan gücü yanında Yapay Zeka teknolojilerinden yine yararlanması kaçınılmaz hale gelmiştir bir başka faktör Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler Evet son yıllarda özellikle sağlıkta dijitalleşme gerçekten büyük bir ivme kazandı ve bu alanda ciddi gelişmeler söz konusu internetin gelişmesi ile birlikte pek çok sektörde olduğu gibi sağlık sektöründe de hızlı bir dijital dönüşüm gerçekleşmektedir bu süreçte Yapay Zeka uygulamaları birçok alanda olduğu gibi sağlık hizmet yönetiminde meydana gelen problemlerin çözülmesinde hastalıkların teşhis ve tedavisinde veya daha birçok konuda artık kullanılmaya başlamıştır sağlık bş sağlıkta bilişim teknolojilerinin en önemli uygulama alanlarından biri de Yapay Zeka uygulamalarıdır Yapay Zeka destekli teknolojiler sağlık ve yaşam bilimlerinin artık geleceğini şekillendirmektedir sağlıkta yapay zekanın kullanım alanlarına kısaca bir göz atmak isterim yapay zekanın yönetim amaçlı uygulama alanları var bir de yapay zekanın tıbbi amaçlı uygulama alanları söz konusu sağlıkta Biz burada sağlıkta yapay zekanın kullanım alanlarından yönetim alanındaki uygulamaları sizlere aktarmaya çalışacağım Bunlardan birincisi genel sağlık yönetiminde uygulanması Yapay Zeka teknolojilerinin burada yönetimde Yapay Zeka hizmetin daha hızlı daha verimli daha az masrafla sunulmasını sağlayabilir temel çıkarım Yapay Zeka hastaların sağlık verilerini hızla analiz ederek hastalıkların erken teşhisini sağlayarak tedavi sürecini kısaltabilir hastane ve kliniklerdeki veri yönetimini Optimize ederek daha etkili bir sğlık hizmeti sunulmasını yine sağlayabilir Yapay Zeka personel yönetimi maliyet yönetimi kalite yönetimi gibi konularda sa yönetimini olumlu yönde destekleyecektir etkileyecektir yine MS kullanım oranları ve en abız verileri kullanılarak hastahaneye başvurular tahmin edilebilir Acil servislerde bekleme süreleri azaltılabilir ambulans ul aşım süreleri standardize edilebilir yine Yapay Zeka aynı zamanda idari yüklerin azaltılmasında iş akış süreçlerinin düzenlenmesinde ve sıradan rutin görevlerin bir takım yazışma işlerinin otomatikleştirilmiş dokümantasyon yönetimi yani kayıtların tutulması ile ilgili dijitalleşme ile birlikte sağlık hizmet sunumunda bilgi teknolojilerin etkin olarak kullanılmaya başlaması tıbbi dokümanların kurum içerisindeki uygulama yöntemlerini de geliştirmiş değişim geçirmiştir tıbbi dokümanlar hastalıkların nedenlerini ve uygulanacak tedavi yöntemlerinin seçiminde yeni hastalıkların tespiti Eğitim ve Araştırma faaliyetlerinde kullanılabilmektedir günümüzde tıbbi doküman sayısı hızla artması bilgiyi kullananları oldukça zorlamaktadır ancak Yapay Zeka teknolojilerinin kullanılmasıyla birlikte veriye erişim veri analizi ve verilerin etkin bir şekilde kullanılması daha kısa sürede gerçekleşebilecek Yapay Zeka arşiv hizmetlerini de kolaylaştırmakta arşivleme fiziksel alan sıkıntısı yaratmadan verilerin depolanmasını sağlamaktadır bir başka kullanım alanı maliyet ve kalite yönetimine etkisi sağlık kuruluşlarının idamesi devamı yaşaması için katlanması gereken maliyeti azaltması buna rağmen hizmetin kalitesini de artırması gerekir Yapay Zeka uygulamaları ile sağlık işletmesinin maruz alabileceği Risk ve maliyetleri önceden tespit edebiliriz yine Yapay Zeka uygulamaları kullanarak tanı koymak geleneksel tanı yöntemlerine göre daha az maliyetli olacaktır sağlık verilerini analiz etmek arşivlemek kullanabilmek maliyetli bir iştir ve yapay zeka teknolojilerin kullanılması halinde bu maliyetler asgari düzeyde olacak buna rağmen hizmetin kalitesi de artmış olacaktır yine doğal D işleme araçlarıyla doktor ve sağlık çalışanları sesli kayıtlarıyla raporlar Yapay Zeka tabanı uygulamalarda çok kısa sürede daha az maliyetli yazdırılabilecek sanal asistanlar hastaların sorularını yanıtlayabilir ön teşhis koyabilir tıbbi tavsiyeler verebilir ve bu şekilde maliyetin azalması ve kalitenin artmasına yardımcı olabilir Yine sağlık kurumlarının kapasitesini akılcı kullanımında yapay zekayı etkin bir şekilde kullanabiliriz sağlık kurumlarında kapasite kullanım düzeyi hastane yönetimleri hakkında bir bilgi vermektedir Yani bil hastane yönetimi değerlendirmek istiyorsanız kapasite kullanım düzeyini bilmeniz yeterlidir gelişmemiş Emek yoğun teknolojiye bağlılık maliyetleri artırıcı ve verimliliği düşürücü faktörlerdir akıllı teknolojilerin kullanılmasıyla mevcut hasta yatağı daha fazla sayıda hastaya daha ekonomik ve daha kaliteli hizmet verebilmek Mümkün olabilir yine Yapay Zeka teknolojileri boş yatak kapasitesini anlık olarak kontrol edilmesine ve taburcu olan hastaların tekrar yatış yapma olasılığının hesaplanmasında kullanılabilir sağlık İşletmeleri emek ve teknoloji yoğun işletmeler olup hizmetleri sunan personelin bedensel ve zihinsel kapasite kullanım planlarını yine Yapay Zeka değerlendirip yapabilir sağlık hizmeti yönetimdeki olumsuzlukların iyileştirilmesinde de yapay zekadan istifade edebileceğiz sonuçları iyileştirmek ve hastaya hastane süreçlerini kısaltmak için verilerin hızlı ve doğru biçimde analizi gerekmektedir büyük miktarda sağlık verisini analiz edebilmek arşivlemek oldukça maliyetli olup ilave insan gücünü gerektirmektedir Yapay Zeka uygulamaları in hızlı bir şekilde analizinde hasta kayıtların arşivlenmesine ve Sibel saldırılara karşı önlenme meydana gelen olumsuzlukların giderilmesinde önemli rol oynayacaktır yine hastanelerde her hasta için çok fazla veri toplanıyor Ancak bu toplanan verilerin yaklaşık % 5'i etkin bir şekilde kullanılabiliyor toplanan bu verilerin yapay zeka ile kısa sürede analizi mümkün olabilecektir daha doğru daha etkin bir şekilde ve kısa sürede analiz edilebilecektir bu terabaytlarca veri Yapay yapay zeka ile hastaya uygulanan yanlış ilaç veya yanlış tıbbi müdahale sonucu oluşan zararların engellenmesi veya asgari düzeye indirilmesi de mümkün olabilecektir bu şekilde sağlık e Hizmet yönetiminde ortaya çıkacak olumsuzlukları Yapay Zeka teknolojilerini doğru bir şekil şekilde doğru yerde zamanında etkin bir şekilde kullandığımız takdirde bu olumsuzlukların azalması asgariye inmesi ve iyileştirilmesi mümkün olabilecektir yine Uzaktan önleyici ve tamamlayıcı sağlık hizmet sunumu bireylerin sağlığının korunması ve hastalıkların takibi için yapay zeka tabanlı uzaktan takip sistemlerinin kullanılması hastaların ev konforunda tedavilerini mümkün kılacaktır yine hastaneye gelemeyen hastaları Yapay Zeka tabanlı sensörlü ve taşınabilir cihazlar sayesinde evlerinde izlemek mümkün hale gelmiştir yine Uzaktan sağık hizmet sunumu sayesinde hem hastanelerin hasta yükü azalmakta Hem hastane kaynaklı enfeksiyonlar önlenmek hem de daha az maliyette hastalar takip edilebilmekte daha az maliyette hastane yönetilebilmesi Sağlığın geliştirilmesinde ve hastaların takibinde hastahaneye gitmeden uzaktan takip edilebilen sistemler sayesinde sınırlı kaynaklarda % 60 tasarruf sağlanabileceğini dair çalışmalar mevcuttur yine klinik uygulamalarda yapay zeka ve akıllı sağlık sistemleri sağlık yönetiminden bahsetmek istiyorum her ne kadar yönetim dışında gözükse de bu alanda da yönetime katkı sunacak şekilde teknolojileri kullanabiliriz yapay zekanın klinik amaçlı kullanımında Neler de ETK olur Yapay Zeka erken tanı ve acil müdahale test sonuç takip ve erken müdahale görüntüleme analiz sonuçları Yapay Zeka destek robotik ameliyatlar kişiye özel tedaviler tedavi sonrası klinik karar desteği ilaç tedavi takibi ve ilaç geliştirme ve son evrede ömrün son evresinde hastaya bakım gibi durumlar üzerinde durulmaktadır Bunlar da hastanelerin Sağlık Yönetimi kapasitesini etkileyecek artıracak olumlu yönde uygulamalardır klinik uygulamalara yapay Zeka ve akıllı sağlık yönetiminde bahsedeceğim Bir Başka konuda klinik evrak işlerini azaltmak için yapay zeka teknoloji kullanabiliriz Yapay Zeka teknolojileri idari görevleri ve evrak kayıt işlerini kolaylaştırarak idari işlem süreçlerini hızlandırır yine Yapay Zeka teknolojilerinin kullanılması evrak Kayı sürelerini azaltmakta ve klinisyenlerin kayıt memuru işlevini ortadan kaldırarak hastalara odaklanmalarını sağlamaktadır Örneğin ülkemizde bir Hastanede yapılan araştırmada birem işlerinin günlük mesaisinin yaklaşık 2 saatini sırf kayıt işlerine ayırdığı harcadığı görülmüştür bu yapılan bir tespit mevcut bende verileri hastanenin dijitalleşmesi sonra Yapılan tespitte aynı işlemlerin 50 dakika içinde tamamlandığı görülmüştür Bu da dijital teknolojilerin kullanımının süre açısından ne kadar faydalı olduğunu göstermektedir yine tıbbi görüntülemede hataları azaltmak doğruluk ve verimliliği artırmak tıbbi veri kaynaklarından beslenmiş olan Yapay Zeka teknolojileri bazı görüntüleri insanlardan daha doğru okuyabilir veya doğruluğunu artırabilir bu daha iyi teşhis demek daha iyi tedavi demek ve daha iyi sonuç Sonuç itibariyla daha düşük maliyette hastane yönetmek demek Yapay Zeka destek güçlü makineler görüntülü radyolarda görüntüleri bir radyolog 150 kat daha hızlı tarama yaptığı tespit edilmiş tarama yaptığı ve aynı zamanda yorumlandığı Örneğin Sağlık Bakanlığı'nın ter radyoloji uygulaması var bu yeni değil uzun zamandır uygulanıyor bu bu uygulamaların sonucunda hekimlerin yaklaşık % 65'inin ilave radyoloji filmi isteminden vazgeçtiği tespit edilmiştir Somut bir tespittir Bu da kişiselleştirilmiş alanda yine kablosuz cihazlara Entegre edilmiş Yapay Zeka insanların sağlık verilerini her yönüyle denetleyebilir kişiye özgü tedavi önerebilir Yapay Zeka hastalıklar ilerleyişini belirlemek izlemek durumlarını teşhis etmeye yardımcı olmak ve kişiselleştirilmiş tedaviler sağlamak gibi birçok işlemi otomatikleştirmek için de kullanılabilir yine Yapay Zeka destek teknolojiler daha doğru teşhisler kişiselleştirilmiş tedaviler sağlayarak hasta sonuçlarını iyileştirmeye yardımcı olabilir Yapay Zeka insanlara kendi sağlıklarını yönetme ve sorumluluk almayı buna sanal koşuk diyoruz kendi kendine koşuk yapıp kendi sağlığını Yönetmeyi öğretebilir Yine elekt sağlık kayıtları önemlidir sağlıkta sklar kişilerin gerçek geçmişteki şimdiki ve gelecekteki fiziksel ve ruhsal sağlığı ve hastalıkları ile ilgili elektronik sistemde kullanılarak kayıt altına alınan saklanan iletilen erişilen ilişkilendirilen ve işlerin her türlü bilgi olarak tanımlayabiliriz skarı elektronik sayı kayıtlarındaki verilerin Yapay Zeka uygulamalarıyla analiz edilmesi sonucu hastalıkların erken teşhisi uygun tedavi yöntemlerin belirlenebilmesi ve sağlık hizmet kalitesinin artırılması sağlanmaktadır yine elektron tıbbi kayıtlar klinik açıdan değerli makine öğrenme algoritmalarının oluşturulması için kullanabilecek önemli bir tıbbi veri kaynağıdır yine robotik cerrahide şu an günümüzde Yapay Zeka destekli robotik cerrahi kullanmaktadır Yapay Zeka teknolojilerinin cerrahi uygulamalar yer bulması zamanından tasarruf sağlamanın yanında meydana gelebilecek tıbbi hataların da asgariye indirilmesi için bir şanstır bir faktördür hastanın vücudunda daha az Cerrahi travma ve ağrı olur cerrahi süreçlerde minimum yara izi hastanın yatış süresinin kısalması daha hızlı iyileşme süre daha az yarı enfeksiyona neden olması hasta maliyetin azalması gibi yine sağlık hizmet yönetimine katkı sunacak önemli bir faktördür kısaca sağlık yönetimini yz uygulamaların avantajlarını iş yükünü azaltması tıbbi hataların azalması maliyetlerin düşmesi zaman ve emek tasarrufu diye özetleyebiliriz avantajları ve dezavantajları yla sunumu bitirmeye çalışacağım H sağlık yönetiminde yapay zit uygulamaların avantajları verimliliği artırarak görüntülerin daha hızlı ve güvenli raporlanmasını sağlayarak Eee Örneğin doktorların BBT görüntülerini okumasına teşhis hızlandırmasını ve yanlış teşhisi önlemesi yardımcı olacaktır yine yapay zekanın insandan kaynaklanan tıbbi hataların minimum seviyelere düşüreceği düşünülmektedir zaman tasarrufu yapılan çalışmalar Bir doktorun yüzlerce görüntüde oluşun vakas okuması genellikle 3 be 5 dakika sürdüğü Yapay Zeka isi aynı şeyi Saniyeler içerisinde gerçekleştirdiği görülmüştür yine arşivleme fiziksel olan sıkıntısı yaratmada efektif bir depolama hizmeti sağlanabilecektir yapay Zek Emek yoğun iş ve işlemini otomatikleştirmek maliyet emek ve zaman tasarrufu sağlayacaktır sağlık hizmeti maliyetlerin hem hesaplanmasında hem azaltılmasında önemli rol oynayacaktır dezavantajları nelerdir neler olabilir sağlık yönetiminde Öncelikle yapay zeken insanlar anlama ve anlaşılma beklentilerini karşılamayacağı düşünülmektedir doğal olarak algoritmayı geliştiren Mühendisler yeterli tıbbi bilgiye sahip olmamasının algoritmik hatalara neden olabileceği endişeleri vardır algoritmayı kullanacak radyoloğu konuya hakim olmaması yanlış kullanım ve yorum hatalara sebep olabilecektir görüntü analizi için doğru yeterli sayıda veri seti örnek içermiyorsa yanıltıcı sonuçlar olabilecektir yasal sorumluluk ve etik açıdan bir birçok soru cevapsız kaldığı için belirsizlik mevcut yine yapay zekanın tıbbi yapma durumunda sorumluluğun kime veya kimilere yükleneceğini belirsizliği mevcuttur hasta Güvenliği özerkliği ve gizliliği Hekim hasta ilişkisinin insani boyuttan uzaklaşması gibi risklerin bulunduğu da yine tartışılmaktadır Evet bir güven sorunu var si sağlık yönetimde hizmetlerin yapay zş uygulamalarının genel anlamıyla vatandaş hastalar üzerinde bir güvensizlik yapay zekayı tam bilmeme tanımam Adan kaynaklanan bir Güven Sorunu olduğunu kısaca söyleyip geçebiliriz Evet sonuç ve öneriler e Yapay Zeka sağlık yönetiminde malzeme ve kaynak planlama ve yönetme mali konularda planlama insan kaynağını planlama yönetme ve üş yük analizleriyle kalite ve denetim konularında önemli katkılar sağlayacağı bir gerçektir ancak Yapay Zeka konusunda kaygıların giderilmesi Öncelikle yapay zekanın Kullanıma yönelik etik standartların belirlenmesi ve sorumlulukla ilgili Yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması gerekmektedir Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerinin eğitim müfredatlarında Yapay Zeka uygulamalara mutlaka yer verilmesi Yine sağlık profesyonellerine Yapay Zeka uygulamaları hakkında eğitimler verilmesi zaman zaman mesleki içi hekimlerle güncel Yapay Zeka konusundaki teknoloji konusundaki gelişmeler kon konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir şeklinde önerilerimi sunmak istiyorum sabırla Dinlediğiniz teşekkür ediyorum

2024-02-29 23:30

Show Video

Other news